WEDSTRIJDREGLEMENT

Looza zo gezegd, zo gedaan

I. Algemeen                                                                                     

 1. Dit reglement is van toepassing op de “Looza zo gezegd, zo gedaan” wedstrijd (verder te noemen: de “Wedstrijd”) van PepsiCo BeLux B.V.B.A (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 3, België.
 2. Door aan de Wedstrijd deel te nemen aanvaardt u dit Wedstrijdreglement in zijn geheel.
 3. Deze Wedstrijd heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het/de merk(en) Looza (verder te noemen: het “Merk”/de “Merken”)
 4. Deze Wedstrijd loopt van maandag 1 april 2019 00u00 tot en met maandag 30 september 2019, 23u59 (de “Actieperiode”).
 5. Naar aanleiding van deze Wedstrijd zijn er in totaal 6 maal een Veloretti fiets (hierna de “Prijs”/de “Prijzen”), elk ter waarde van ongeveer 500 EUR, te winnen.
 6. De Wedstrijd wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen:
  • wedstrijdmaterialen (bv. posters, kaarten, visibiliteitsmateriaal, ...) in de betreffende verkooppunten, inclusief de Looza “#zogezegdzogedaan” coasters (de “Actiecoasters”)
  • websites en sociale media van de Organisator

   

  II. Deelname

 7. Deelname aan deze Wedstrijd staat (uitsluitend) open voor een ieder die in België woonachtig is en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Voor deelnemers onder de 18 jaar geldt dat zij uitsluitend kunnen deelnemen na toestemming van de ouders/voogd/wettelijk toezichthouders. Desgevraagd dient dit schriftelijk te worden aangetoond.
 8. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Wedstrijd.
 9. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Wedstrijd zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.
 10. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.
 11. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.

   

  III. Speelwijze en vaststelling winnaar

 12. Deelname aan de Wedstrijd is mogelijk door, tijdens de Actieperiode:
  • Een foto te trekken van jouw belofte op de Actiecoaster.
  • Deze foto te posten op je Instagram pagina met de hashtag #zogezegdzogedaan (jouw profiel moet als “publiek” ingesteld zijn, anders kan de Organisator de foto niet zien).
  • bevestigen dat jouw foto gedeeld mag worden op de Instagrampagina van Looza (Loozabelgium) indien weerhouden in de preselectie van de jury,en desgevallend de nodige contactinformatie doorgeven.
 13. Om een geldige deelname te zijn moet de foto voldoen aan deze criteria:
  • De foto sluit aan bij het thema van de wedstrijd (een belofte maken) en toont de geschreven belofte die leesbaar moet zijn.
  • De foto is een eigen en nieuw foto van de deelnemer (of een foto waarop de deelnemer de rechten heeft).
  • De foto mag in geen geval een situatie afbeelden die wijst op het niet-respecteren of in gevaar brengen van anderen.
  • De foto mag geen enkel ander merk dan Looza (en Looza submerken) tonen en mag geen elementen tonen beschermd door rechten van derden.
  • De foto mag geen enkel visueel element bevatten dat de privacy of het portretrecht van derden schaadt. Dat wil zeggen dat zowel de deelnemer als andere personen die erop zouden verschijnen hun akkoord moeten hebben gegeven.
  • De foto en/of belofte bevat geen elementen die lasterlijk, beledigend, pornografisch, racistisch, choquerend of in strijd met de wet zijn, noch elementen die een inbreuk vormen tegen de goede zeden of de moraal.
  • De foto en/of belofte mag in geen geval de volgende producten tonen of bevatten: sigaretten, alcoholische dranken of verboden producten.
  • De foto en/of belofte mag op geen enkele manier schade toebrengen aan de organisatoren of aan derden.
 14. De winnaars worden bepaald via een ranking door een jury op basis van onderstaande criteria.
 15. De[VPS6] beoordelingscriteria van de jury zijn de volgende:
  • Originaliteit[VPS7] van belofte
  • Originaliteit van foto
  • Gepaste link van de belofte en de foto met het merk Looza
 16. De jury zal bestaan uit 2 werknemers van de Organisator.
 17. Na het einde van elke kalendermaand bepaalt de jury welke inzending de winnaar onder alle geldige inzendingen van deze kalendermaand.
 18. De jury behoudt zich het recht om gebaseerd op de beoordelingscriteria preselecties (shortlists) te maken van inzendingen die dan zullen worden gepubliceerd op de instagrampagina van Looza (Loozabelgium).
 19. Meerdere deelnames zijn mogelijk (ook binnen eenzelfde kalendermaand), maar de deelnemer mag maximum 1 keer winnen over de hele duur van de Wedstrijd. Elke nieuwe deelname moet een wezenlijke nieuw belofte hebben.
 20. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Wedstrijd.

  VI. Uitkering Prijs

 21. De winnaar(s) wordt/worden gecontacteerd uiterlijk een maand na het einde van de relevante kalendermaand 23u59 per Instagram op basis van de contactgegevens ingevoerd tijdens de deelname.
 22. De gecontacteerde winnaar(s) moet zijn winst bevestigen door gepast te reageren op het contact uiterlijk 1 maand na het bericht van winst, 23u59.
 23. De winaar(s) zal/zullen dan uiterlijk op1 maand na bevestiging, 23u59 de Prijs ontvangen.
 24. De Prijs zal als volgt aan de winnaar(s) worden gegeven: zending per post naar het opgegeven adres door de winnaar.
 25. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het rechtom een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.
 26. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
 27. Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de Prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator. Er is geen garantie dat al de Prijzen worden uitgegeven.
 28. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.

  IV. Gedragsregels 

 29. Deelnemers mogen de Wedstrijd niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.
 30. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.
 31. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten
 32. Deelnames mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Wedstrijdpagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.
 33. Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom).
 34. Inzendingen mogen o.a. Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.
 35. Bovenstaande gedragsregels betreffen de deelname aan deze Wedstrijd maar ook, in geval van winst, de deelname aan, of het gebruik van, de Prijs.

  VII. Publicatie

 36. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Wedstrijd in toe dat in geval van winst hun voornaam, naam en/of stad worden gepubliceerd om de winnaar aan te kondigen, zonder dat Organisator terzake enige vergoeding verschuldigd is.
 37. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Wedstrijd specifiek in met het gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden en geven aan de Organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de Organisator daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.
 38. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaars zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator.

  IX. Persoonsgegevens

 39. Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Wedstrijd verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Wedstrijd en, waar toepasselijk, indien de deelnemer het desbetreffende vakje heeft getikt, voor directe marketing doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgevens worden behandeld.
 40. De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).
 41. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.
 42. Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van het Merk, of van de Wedstrijdpagina indien aanwezig, volledig van toepassing (zie www.pepsicoprivacypolicy.com).

   

  X. Aansprakelijkheid

 43. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, ...) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Wedstrijd. De volledige kosten voor de deelname aan de Wedstrijd zijn ten laste van de deelnemer.
 44. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Wedstrijdpagina of een of meer van de in dit Wedstrijdreglement genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.
 45. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Prijzen en verleent geen garanties op de Prijzen.
 46. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
 47. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Wedstrijd, inclusief de Prijs, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.
 48. In geval deze Wedstrijd word geadverteerd op Facebook, Instragram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Wedstrijd op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instragram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.

  XI. Slotbepalingen

 49. Over de uitslag van de Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
 50. Niets uit of met betrekking tot deze Wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
 51. Aan deze Wedstrijd of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 52. Indien een of meerdere bepalingen in dit Wedstrijdreglement op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in dit Wedstrijdreglement en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.
 53. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om het Wedstrijdreglement te wijzigen en/of de Wedstrijd te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om dit Wedstrijdreglement op regelmatige basis te controleren.
 54. De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van het Wedstrijdreglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
 55. Klachten of vragen omtrent het Wedstrijdreglement en de Wedstrijd, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Antwoordcode, Consumenten Service BE, DA 852-219-5, 1935 Zaventem, België. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit België op het nummer 0800 20 330.
 56. Dit Wedstrijdreglement en de Wedstrijd valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van het Wedstrijdreglement en/of de Wedstrijd.

****